Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BENEFICIILOR SOCIALE

Alocaţia de stat pentru copii

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

– dosar
– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal
– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului
– copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal
– certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului (după caz)
– documente justificative privind situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal (dacă este cazul)
– dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei de stat în cont personal se solicită extras de cont, cont IBAN de la bancă

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

Acte necesare (în copie) pentru depunerea dosarului:
– cerere si declaraţie pe propria răspundere (tip)
– actele de identitate ale solicitanţilor
– certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, cărţile de identitate (după caz)
– certificatul de căsătorie
– livretul de familie (actualizat)
– hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial, de desfacerea căsătoriei, de încuvinţare a copiilor
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
– adeverinţe privind frecventarea cursurilor pentru toţi copii de vârstă şcolară din familie
– certificat de încadrare în grad de handicap (după caz)
– acte doveditoare privind veniturile realizate (luna anterioară depunerii cererii) de ex.adeverinţe privind salariul net, cupon de pensie, ajutoare de şomaj, adeverinţă de la ANAF-obligatoriu!
– adeverinţă privind componenţa, terenurile, animalele deţinute de familie
– dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei în cont personal se solicită extras de cont, cont IBAN de la bancă
– 2 dosare

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie vor fi prezentate şi documentele şi veniturile  partenerului solicitantului.

Venitul minim garantat

Acte necesare (în copie) pentru depunerea dosarului:
– cerere si declaraţie pe propria răspundere (tip)
– actele de identitate ale solicitanţilor
– certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, cărţile de identitate (după caz)
– certificatul de căsătorie
– hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial, de desfacerea căsătoriei, de încuvinţare a copiilor
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
– adeverinţe de la Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 16 ani şi nu urmează cursurile unei şcoli din care să reiasă că persoanele din familie nu au refuzat un loc de muncă sau un program de formare profesională
– certificat de încadrare în grad de handicap (după caz)
– acte doveditoare privind veniturile realizate (luna anterioară depunerii cererii) de ex.adeverinţe privind salariul net, cupon de pensie, ajutoare de şomaj, adeverinţă de la ANAF-obligatoriu!
– adeverinţă privind componenţa, terenurile, animalele deţinute de familie
– 2 dosare

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie vor fi prezentate şi documentele şi veniturile  partenerului solicitantului.

Indemnizaţia/stimulentul lunar pentru creşterea copiilor

Acte necesare (în copie) pentru depunerea dosarului:
– cerere si declaraţie pe propria răspundere (tip) Atenţie!Opţiunea selectată iniţial şi anume un an, doi ani, trei ani (copil cu dizabilitate) NU POATE FI MODIFICATĂ ULTERIOR! şi va fi valabilă pe întreaga perioadă
– actele de identitate ale solicitanţilor (părinţi)
originalul şi copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul
– certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, cărţile de identitate (după caz)
– certificatul de căsătorie
– certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului (după caz)
– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni-original
– decizia de suspendare a contractului de muncă pe perioada de 1/ 2 / 3 ani eliberată de angajator-original-
– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei/stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, cont IBAN de la bancă
– dosar

Important!

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, poate solicita pe bază de cerere indemnizaţia (pentru copilul nou născut) pe perioada suprapunerii, urmând să depună dosar nou în vederea prelungirii concediului pentru ultimul copil după data în care primul copil a împlinit vârsta de 1, 2 respectiv 3 ani.

Dacă persoana aflată în concediu pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creşterea copilului este alocată celuilalt părinte al copilului, care nu a solicitat acest drept şi îndeplineşte condiţiile de acordare a dreptului.

Prin urmare, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu, părintele care se află în concediu va pierde o lună de drept, indiferent dacă este indemnizaţie sau stimulent.

Această reglementare se aplică pentru copii născuţi după 1 martie 2012, fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

 

 

Comments are closed.