Hotărâri de consiliu

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 7/2024privind  instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Traian , judetul Braila,  pentru anul 20242024/01/31
HCL 6/2024privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si  a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Traian , judetul Braila 2024/01/31
HCL 2/2024privind: organizarea reţelei scolare a unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Traian, judeţul Brăila, pentru anul şcolar 2024-2025.2024/01/11
HCL 1/2024privind: aprobarea proiectului „Hub-uri de dezvoltare digitala in bibliotecile publice brailene”, a cheltuielilor legate de proiect, precum si a Acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia2024/01/11
HCL 81/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Infiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd, comuna Traian, jud. Braila”2023/10/24
HCL 67/2022privind: Aprobarea utilizarii sumei de 373.742 lei din excedentul bugetului comunei TRAIAN, sectiunea dezvoltare, înregistrat la sfârșitul anului 2021, pentru finantarea proiectului „Amenajare teren sport in comuna Traian, judetul Braila” derulat prin programul de finantare AFIR, pentru anul 2022. 2022/10/31
HCL 66/2022Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren extravilan aflat in domeniul privat al comunei Traian, judetul Braila2022/10/31
HCL 65/2022Privind stabilirea numarului si cuantumului  burselor scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aferente anului scolar 2022-2023  2022/10/31
HCL 56/2022pentru: aprobarea Actului Aditional nr.25 privind modificarea punctului 4 al alin.(2) al Articolului 36 – Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit – din Capitolul 1 – Sistemul Financiar – Titlul II – Sistemul Financiar si Sistemul Contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 – actualizata 􏰙2022/08/31
HCL 57/2022privind acordarea unui mandat special domnului Primar Abaseaca Nicusor, in calitate de reprezentant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale Comuna Traian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 – 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. – actualizata – si a Actului Aditional nr.25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din …2022/08/31
HCL 48/2022privind: aprobarea asocierii comunei Traian prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții «Modernizare, dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare Camin Cultural, comuna Traian, judetul Braila»2022/07/22
HCL 47/2022privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Modernizare ,dotare loc de joaca sat Traian si reabilitare camin cultural, comuna Traian, judetul Braila »2022/07/22
HCL 5/2022Privind Actualizarea nomenclatorului si a ierarhiei functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila2022/01/31
HCL 4/2022Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2022  de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a persoanelor cu sentințe civile obligate să execute acțiuni si lucrări in folosul comunității conform prevederilor legii 272/20042022/01/31
HCL 3/2022privind aprobarea organigramei cu numarul de personal si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Traian, judetul Braila 2022/01/31
HCL 1/2022 privind  alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Traian, judetul Braila . 2022/01/31
HCL 64/2021Privind: rectificarea bugetului local al comunei Traian pe anul 20212021/10/29
HCL 71/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Traian, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/23
HCL 26/2019privind aviarea Propunerii de modificare si completare la – Partea Comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei2019/05/10
HCL 11/2019privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a pasunii aflata in domeniul privat al comunei Traian, jud. Braila crescatorilor de animale2019/02/28
HCL 10/2019privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a comunei Traian, jud. Braila 2014-20202019/02/28
HCL 2/2019privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Traian, jud. Braila pe anul 2018, din excedentul bugetar al comunei Traian, jud. Braila din anii precedenti2019/01/30
HCL 53/2018privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Traian in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale din comuna Traian, jud. Braila2018/08/31
HCL 52/2018privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local Traian, jud. Braila si Consiliul Judetean Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila2018/08/31
HCL 51/2018privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Traian a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei a unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2018/08/31
HCL 46/2018privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Traian, jud. Braila2018/07/20
HCL 44/2018privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.20092018/07/20
HCL 43/2018privind completarea HCL nr. 33/2018 privind schimbul de teren efectuat intre Primaria Traian si dl. Petre Petre2018/07/20
HCL 41/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20192018/06/29
HCL 40/2018privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 20192018/06/29
HCL 35/2018privind aprobarea asocierii comunei Traian prin Consiliul Local Traian cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de intretinere curenta anexa Primarie in comuna Traian, jud. Braila2018/05/29
HCL 32/2018privind completarea nomenclatorului si a numerotarii stradale din comuna Traian, jud. Braila2018/05/29
HCL 20/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/27
HCL 18/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Traian, jud. Braila2018/03/29
HCL 15/2018privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 20182018/03/29
HCL 14/2018privind aprobarea asocierii comunei Traian, jud. Braila prin Consiliul Local al comunei Traian, jud. Braila cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor „Modernizarea trotuarelor pe strazile Scolii si Seitan Gheorghe in satul Traian, comuna Traian, jud. Braila”2018/03/20
HCL 13/2018privind actualizarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Traian, jud. Braila2018/02/27
HCL 12/2018privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare2018/02/27
HCL 10/2018prvind aprobara Planului de activitate al Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Traian, jud. Braila2018/02/14
HCL 9/2018privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pentru comuna Traian, jud. Braila2018/02/14
HCL 7/2018privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului2018/02/14
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20182018/02/14
HCL 4/2018privind completarea anexei I la Hotararea Consiliului Local Traian nr. 32/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.2018/01/26
HCL 3/2018privind aprobarea planului local de masuri pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome pe anul 20182018/01/26
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/26
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Traian la data de 31.12.20172018/01/26
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20172017/03/17
HCL 1/2017pentru modificarea Statului de functii al Primariei Comunei Traian, jud. Braila2017/01/27
HCL 48/2016privind numirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Traian2016/06/27
HCL 47/2016privind alegerea Viceprimarului2016/06/27
HCL 46/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Traian2016/06/27
HCL 45/2016privind declararea Consiliului local al comunei Traian, jud. Braila legal constituit2016/06/27
HCL 44/2016privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27
HCL 43/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27

Comments are closed.