Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Traian, judetul Braila ;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu   modificarile si completarile ulterioare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
Legea 571/2003, privind Codul fiscal
Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Traian , judetul Braila ;

b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00
b4) Program de audiente:
Primar: dl.Abaseaca Nicusor:  Luni între orele: 09:00 – 12:00
Viceprimar: dl. Giugiuc Marcel:   Joi, între orele: 90:00 – 12:00
Secretar: d-na Giugiuc Daniela Nicoletta: Marti , între orele: 09:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Traian si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Traian :

dl. Abaseaca Nicusor – Primar
dl. Giugiuc Marcel – Viceprimar
d-na. Giugiuc Daniela Nicoletta  – Secretarul general

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: IORDACHE PARASCHIVA

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei Traian, judetul Braila
 • Sediul: sat TRAIAN –COMUNA Traian , STRADA Principala   13
 • Telefon: 0239/613239
  Fax: 0239/613239
 • E-mail:primariatraianbr@yahoo.com

           Pagina de internet www.uat-traian.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Traian ;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Traian ;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Traian, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Traian respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate– sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Comments are closed.