Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 71/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Traian, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/23
HCL 26/2019privind aviarea Propunerii de modificare si completare la – Partea Comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei2019/05/10
HCL 11/2019privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a pasunii aflata in domeniul privat al comunei Traian, jud. Braila crescatorilor de animale2019/02/28
HCL 10/2019privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a comunei Traian, jud. Braila 2014-20202019/02/28
HCL 2/2019privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local al comunei Traian, jud. Braila pe anul 2018, din excedentul bugetar al comunei Traian, jud. Braila din anii precedenti2019/01/30
HCL 53/2018privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Traian in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale din comuna Traian, jud. Braila2018/08/31
HCL 52/2018privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local Traian, jud. Braila si Consiliul Judetean Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila2018/08/31
HCL 51/2018privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Traian a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei a unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora2018/08/31
HCL 46/2018privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Traian, jud. Braila2018/07/20
HCL 44/2018privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.20092018/07/20
HCL 43/2018privind completarea HCL nr. 33/2018 privind schimbul de teren efectuat intre Primaria Traian si dl. Petre Petre2018/07/20
HCL 41/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20192018/06/29
HCL 40/2018privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 20192018/06/29
HCL 35/2018privind aprobarea asocierii comunei Traian prin Consiliul Local Traian cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de intretinere curenta anexa Primarie in comuna Traian, jud. Braila2018/05/29
HCL 32/2018privind completarea nomenclatorului si a numerotarii stradale din comuna Traian, jud. Braila2018/05/29
HCL 20/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/27
HCL 18/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Traian, jud. Braila2018/03/29
HCL 15/2018privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 20182018/03/29
HCL 14/2018privind aprobarea asocierii comunei Traian, jud. Braila prin Consiliul Local al comunei Traian, jud. Braila cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor „Modernizarea trotuarelor pe strazile Scolii si Seitan Gheorghe in satul Traian, comuna Traian, jud. Braila”2018/03/20
HCL 13/2018privind actualizarea Organigramei si a Statului de functii ale Primariei Comunei Traian, jud. Braila2018/02/27
HCL 12/2018privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare2018/02/27
HCL 10/2018prvind aprobara Planului de activitate al Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Traian, jud. Braila2018/02/14
HCL 9/2018privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pentru comuna Traian, jud. Braila2018/02/14
HCL 7/2018privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – si a Anexelor – parte integranta – aprobat prin Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei Actualizate a Regulamentului2018/02/14
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20182018/02/14
HCL 4/2018privind completarea anexei I la Hotararea Consiliului Local Traian nr. 32/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.2018/01/26
HCL 3/2018privind aprobarea planului local de masuri pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome pe anul 20182018/01/26
HCL 2/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/26
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Traian la data de 31.12.20172018/01/26
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Traian, jud. Braila pe anul 20172017/03/17
HCL 1/2017pentru modificarea Statului de functii al Primariei Comunei Traian, jud. Braila2017/01/27
HCL 48/2016privind numirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Traian2016/06/27
HCL 47/2016privind alegerea Viceprimarului2016/06/27
HCL 46/2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Traian2016/06/27
HCL 45/2016privind declararea Consiliului local al comunei Traian, jud. Braila legal constituit2016/06/27
HCL 44/2016privind validarea mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27
HCL 43/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai comunei Traian, jud. Braila2016/06/27

Comments are closed.