Analiza SWOT

Cultură, culte, petrecerea timpului liber, societatea civilă

Puncte forte
• Coeziune față de elementele de identitate locală (istorie, monumente) și necesitatea valorificării lor
• Existența evenimentelor locale de identificare a comunei
• Consilieri locali conștienți de importanța promovării spiritualității locale și interesați de valorificarea comunitară a potenţialului cultural- istoric
• Cămin Cultural cu activități diverse și cu participare notabilă
• Existența clădirilor cu potențial de transformare în facilități culturale
• Existența zonelor cu potențial mare de petrecere a timpului liber în natură
• Păstrarea tradițiilor datorită prezenței cercurilor – acţiunilor folclorice
• Interes sporit al populaţiei față de petrecere a timpului liber
• Promovarea identității religioase și lăcașelor de cult
• Existența activităților sportive organizate în cadrul localității, precum și a concursurilor sportive
• Performanțele și rezultatele obținute de echipa locală de fotbal
• Medii de informare locale în faza de diversificare
• Colaborare bună între autorități și sectorul ONG din municipiul Brăila
• Servicii sociale de calitate oferite de sectorul ONG
• Grad sporit de protecție civilă prin planurile speciale.
Puncte slabe
• Număr redus de facilități culturale (față de recomandările PATN – cinematrograf, sală expoziţii sau muzeu)
• Biblioteca publică deţine un volum relativ redus de carte și periodice
• Clădirile vechi aparținând patrimoniului cultural necesită reabilitări și consolidări ale structurilor de rezistență
• Zonele cu potențial de petrecere a timpului liber nu sunt amenajate, inclusiv centru civic
• Suprafaţa spațiilor verzi din intravilan este nesatisfăcătoare și repartizată dezechilibrat
• Nu există facilități speciale dedicate tineretului, cu excepţia celor pentru activități sportive locale
• Lipsa fondurilor pentru restaurarea sau punere în valoare monumente, arii naturale, etc.
• Neimplicarea mediului de afaceri în promovarea culturii
• Inexistența organizaţiilor non-guvernamentale locale, slaba diversificare a acelora din municipiu
• Numărul mic al manifestărilor cu scop caritabil
• ONG-urile cu scop caritabil sunt stimulate de participare străină
• Slaba implicare a mediului de afaceri în activitățile societății civile
• Slaba implicare a societății civile prin voluntariat
Oportunități
• Relaţii internaţionale cu potențial de valorificare în domeniul culturii, sportului, societății civile
• Existența Programului Social în cadrul primăriei
Amenințări
• Insuficiența resurselor financiare și dificultatea accesării de fonduri pentru societatea civilă, cultură, artă, sport
• Reducerea finanțării străine a ONG-urilor după aderare.

Economie

Puncte forte
• Capacitate de polarizare a dezvoltării economice în zonă, datorită condiţiilor naturale favorabile și a facilităţilor existente
• Dinamica mediului de afaceri bună
• Terenuri agricole cu potențial pentru agricultura ecologică
• Terenuri și spații disponibile pentru dezvoltări economice
• Preocuparea și deschiderea autorităților locale pentru stimularea și sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
• Accesul la căi de transport de bună calitate și variate
• Concentrarea activităților industriale în două zone care pot fi monitorizare, dezvoltate, extinse
• Stimulente locale și fiscalitate redusă locală, atât cât permite legea
• Planuri funciare locale concrete pentru dezvoltarea economică
Puncte slabe
• Slaba diversificare a sectoarelor economice și dependența celor dezvoltate de sectorul agricol
• Lipsa asociaţiilor de întreprinzători locali
• Acces limitat la finanţarea întreprinderilor locale
• Acces limitat la tehnologie înaltă și rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare
• Ponderea microintreprinderilor și intreprinderilor mici cu activitate de comerţ în totalul intreprinderilor
• Numărul mare de persoane care prefera naveta zilnică la Brăila
• Sectorul bancar-financiar slab reprezentat
• Parteneriatele public-privat insuficient exploatate
• Proprietate agricolă importantă, dar fărâmițată și necultivată în proporţie de circa 60%
• Practicarea unei agriculturi de subzistență
• Lipsa stimulării utilizării / consumului produselor locale, cu excepţia pieţelor agro-alimentare
• Lipsa cursurilor locale de management destinate micilor întreprinzători
• Slaba implicare a comunității de afaceri în problemele comunității
• Slaba informare a întreprinderilor asupra impactului aderării României la UE, prin consecinţă slaba pregătire în acest sens
Oportunități
• Potențialul agricol și conex agricol ridicat
• Programe guvernamentale și europene de stimulare a dezvoltării întreprinderilor
• Atragerea investitorilor prin facilități locale
• Promovarea produselor locale tradiţionale
• Implicarea actorilor locali din domeniile socio-economice în rezolvarea problemelor comunității
• Promovarea comunei în consiliul Județean Brăila
Amenințări
• Cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la debut
• Instabilitatea legislativă
• Continuarea procedurilor birocratice, complexe și cu durată mare în timp, etc. pentru obţinerea de finanțări nerambursabile sau rambursabile
• Atracțiile turistice potențiale necesită investiții importante externe pentru a fi puse în valoare

Facilități și servicii comunitare

Puncte forte
• Sistem de învățământ, apreciat pe plan local
• Dedicare din partea cadrelor didactice Colaborare locală bună între instituțiile de învățământ
• Colaborare locală bună între instituțiile de învățământ și autoritățile locale
• Implicarea autorităților locale și a mediului de afaceri în sprijinirea financiară a elevilor
• Implicarea pro-activă a Primăriei în asigurarea serviciilor de instruire pentru adulţi
• Reducerea numărului de elevi ce revin unui cadru didactic
• Procent redus de analfabeţi declaraţi: 1,98% (conf. recensamant 2002)
• Existența programelor de stat, locale și private de reinserție educaţională a copiilor/tinerilor care au abadonat sau au fost eliminaţi din sistemul de învățământ naţional, derulate la nivel local
• Servicii sociale asigurate atât de primărie cât și de societatea civilă
• Majoritatea serviciilor sociale cu invesțiii sunt de dată recentă
• Sesizarea și utilizarea oportunităților de finanţare a serviciilor sociale
• Colaborare bună între autoritățile locale și furnizorii non-guvernamentali de servicii sociale
• Calitatea condiţiilor de locuit a sporit prin creşterea numărului de camere și suprafeţei locuibile per locuitor
• Terenuri disponibile și planuri funciare locale concrete pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru comunitate
• Suprafeţe lotizate alocate construirii de locuinţe proprietate privată

Puncte slabe
• Gama ingusta de specializări in sistemul naţional de invatamant
• Nivelul de promovare a elevilor in formele superioare de invatamant este scăzut fata de nivelul judeţean
• Sistemul de repartiţie in licee predispune la abandon/absenteism şcolar al elevilor care trebuie sa faca naveta
• Cererile de înscriere in liceele din Braila nu pot fi onorate datorita planurilor de invatamant neadaptate la nevoile locale
• Dotări minime ale institutiilor de invatamant, eventual învechite
• Lipsa furnizorilor locali de instruire pe toata durata vieţii
• Lipsa de centre de petrecere a timpului liber pentru tineri, cu excepţia celor dedicate activitatilor sportive
• Serviciile sociale vizeaza un număr redus de grupuri dezavantajate
• Subdimensionarea importanta a întregului sistem de sanatate umana Dotare incompleta a serviciilor de sanatate umana
• Serviciile de sanatate veterinara sunt subdimensionate fata de numărul animalelor detinute de populaţie
• 54,76% din locuinţe sunt construite pana in anul 1970

Oportunități
• Disponibilitatea institutiilor locale de invatamant liceal din Braila si lanca de a extinde oferta de instruire către alte grupuri tinta
• Alternative de finanţare a proiectelor educaţionale sau a investiţiilor din sistemul de invatamant, stimularea accesării lor de către autoritatile locale
• Initiativa guvernamentala de a stimula dezvoltarea campusurilor şcolare
• Initiative de colaborare cu scoli/licee din strainatate
• Creşterea interesului fata de înfiinţarea de servicii private de sanatate umana
• Dezvoltarea sistemului de asigurari private de sanatate

Amenințări
• Nivelul scăzut al salariilor din invatamant demotiveaza
• Slaba implicare a mediului de afaceri in sprijinirea invatamantului
• Scaderea lenta a numărului de elevi
• Scaderea interesului elevilor pentru studiile universitare
• Reducerea subvenţiilor guvernamentale pentru anumite servicii sociale
• Subfinantarea sistematica a sistemului medical
• Creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a sporirii grupului de varsta înaintata
• Slaba profilaxie
• Lipsa fondurilor bugetare

Infrastructura de comunicaţie si accesibilitate
Puncte forte
• Existenta cailor de transport in comuna sau in imediata apropiere a acesteia
• Sistem rutier interior sistematizat si suficient de des pentru a echilibra topografia locala
• Sistem rutier interior – stare satisfacatoare prin comparaţie cu alte comune din judeţ
• Zone de dezvoltare care permit proiectarea de noi drumuri de acces
• Distante scurte-medii pana la cele mai importante localitati Braila si lanca Cai de acces directe către toate localitatile componente
Puncte slabe
• Sistemele rutiere si trotuarele din unele zonele periferice ale comunei sunt complet degradate
• Servicii de transport public de calatori slab dezvoltate
• Transportul privat de calatori practica preturi care pot dezavantaja categoriile de populaţie sarace Dezvoltarea slaba a cailor de acces către calea ferata a zonelor cu potential investitional
Oportunități
• Amplasarea drumului naţional la doar 3 km sud de vatra comunei – nod rutier major
• Modernizarea gării de calatori si de marfa
• Creşterea ponderii transporturilor feroviare
• Creşterea interesului si finantarii pentru program de dezvoltare
Amenințări
• Lipsa fondurilor bugetare pentur proiectele de interes regional si local
• Sporirea circulaţiei comunale si canalizarea acesteia doar pe anumite rute poate duce la o uzura neuniforma a drumurilor

Mediul inconjurator
Puncte forte
• Calitatea factorilor de mediu este atent urmărită de autoritati la toate nivelurile
• Calitatea apelor subterane este satisfacatoare
• Factorul aer nu este supus unor surse de poluare importante
• existenta unor proiecte de management al deşeurilor reciclabile si menajere
• Utilizarea pe scara redusa a îngrăşămintelor chimice pentru agricultura de subzistenta
• Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva, transport si depozitare a deşeurilor in faza de proiect
• Marile societati de pe raza comunei deţin propriul sistem de management al mediului iar rezultatele analizelor confirma impactul neglijabil pe care il are activitatea lor asupra populaţiei si mediului înconjurător
Puncte slabe
• Lipsa de informare si înţelegere induc percepţii diferite asupra protejării mediului inconjurator
• Efectele poluării aerului asupra sanatatii umane sunt de disconfort ocazional
• Cea mai importanta sursa de poluare a solului este depozitul neconform de deşeuri
Oportunități
• Prezenta fermelor avicole in zona impune urmarirea calitatii factorilor de mediu constant si prin echipamente performante
• Preocuparea autoritatilor locale fata de mediu, in contextul alinierii la standardele UE
• Promovarea tehnologiilor nepoluante Promovarea praticilor environmentale in agricultura
• Implicarea societatii civile in monitorizarea poluării posibile datorate de la activitatile zootehnice si agricole
Amenințări
• întârzieri in finalizarea proiectelor cu impact asupra imbunatatirii factorilor de mediu
• Sporirea numărului de autoturisme Reluarea practicilor intensive de exploatare a terenurilor agricole întârzieri in aplicarea legislaţiei de mediu de către agenţii economic Lipsa fondurilor bugetare

Comments are closed.